Hiện có 402,099 Tin đăng 118,669 thành viên

bảng giá đất nhà nước tỉnh Bắc Giang

Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
170 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
227 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
184 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
233 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
151 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
151 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
111 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
115 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
132 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
74 đã xem - 3 tháng trước

Bất động sản mới nhất